Flevolaan 9 | 3752 DA Bunschoten

Fusie

In 2023 zijn de basisscholen van VCO en VVGO samengegaan in de nieuwe schoolvereniging: “Scholengroep Wijzer”

het_talent_movivo_ouderbetrokkenheid
het_talent_movivo_gereformeerd_onderwijs
groep4nieuw-400x400

Geloof in groei met Scholengroep Wijzer in Bunschoten

Missie

Wij staan midden in de maatschappij: vanuit onze christelijke identiteit leren we onze leerlingen dat zij waardevol zijn in de ogen van onze God en dat zij van betekenis mogen zijn voor mensen om hen heen. We leren onze leerlingen daarom niet alleen lezen, schrijven en rekenen. We dragen ook bij aan de geloofsgroei en persoonlijke ontwikkeling van elk kind zodat zij in hun toekomst een waarde(n)volle bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij.

Visie

De nieuwe schoolvereniging is als geheel een professionele leergemeenschap waarin de scholen kwalitatief goed onderwijs bieden: van hoog niveau op de kernvakken, verrijkt wat betreft extra leerdoelen, verbreed wat betreft het aanbod van extra vakken en gedifferentieerd op onderwijsbehoeften van leerlingen.

Grondslag

In de statuten van de Scholengroep Wijzer wordt de christelijke identiteit van de scholen geborgd in de grondslag:

De vereniging heeft als doel de instandhouding en bevordering van christelijk basisonderwijs in de gemeente Bunschoten. Onze grondslag is geworteld in de gereformeerd vrijgemaakte en protestants-christelijke tradities. Vanuit deze oorsprong biedt onze vereniging ruimte aan scholen van verschillende christelijke denominaties. De vereniging heeft als grondslag de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord. Deze is normatief voor al het handelen van iedereen die bij de vereniging betrokken is. Het doorgeven van de liefde van Jezus Christus, Gods Zoon, vormt de kern van bijbelgetrouw onderwijs op onze scholen. Als vereniging bieden wij een christelijke leeromgeving voor onze leerlingen met een open blik richting de samenleving.

College van Bestuur

Hans van Tricht
Voorzitter CvB

Marjolein Willemsen
Voorzitter CvB

Raad van toezicht

Scholengroep Wijzer heeft naast het college van bestuur een Raad van Toezicht.

Beloningsbeleid Scholengroep Wijzer 2023

Leden van de Raad van Toezicht zijn:

De heer Eric van der Graaf, voorzitter
De heer Cor ter Haar
Mevrouw Ingrid Nagel-de Graaf
Mevrouw Alie Kok-Kok
Mevrouw Paule Korlaar-Dijkhuizen

Privacystatement

Scholengroep Wijzer vindt privacy en online veiligheid belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijke vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vooraf vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens van betrokkenen te verwerken in gevallen dat toestemming vereist is;
 • kunnen aantonen dat er ook in andere gevallen een wettelijke grondslag voor de verwerking is;
 • de gegevens van betrokkenen niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om goed onderwijs te kunnen bieden of dat er een wettelijke verplichting is;
 • wanneer wij persoonsgegevens van betrokkenen delen, afspraken maken (verwerkersovereenkomst) over het gebruik van deze gegevens;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • geheimhouding vragen van medewerkers die met persoonsgegevens werken en ook eisen dat zij zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan;
 • bijhouden in een dataverwerkingsregister welke structurele geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens wij doen;
 • gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk mag;
 • een meldpunt hebben voor datalekken en een procedure om schade in voorkomende gevallen te beperken.
 • een FG (functionaris gegevensbescherming) hebben aangesteld welke verantwoordelijk is voor de controle op uitvoering van het privacybeleid.
 • de rechten van betrokkenen respecteren om op het verzoek van betrokkene inzage te bieden in de verzamelde gegevens, de gegevens te corrigeren wanneer deze niet kloppen of het verwijderen van de gegevens. Dit alles alleen wanneer dit niet in strijd is met de wet.

Contact opnemen naar aanleiding van dit privacystatement, of bij algemene vragen met betrekking tot privacy kan via info@wijzerscholen.nl

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat een ouder met vragen, opmerkingen of klachten naar de school komt en deze bespreekt met de desbetreffende leerkracht.

De meeste problemen kunnen op deze manier worden opgelost. Als de bespreking van een klacht of vraag niet naar tevredenheid is verlopen, kunt u zich richten tot de schoolleiding. Als er geen oplossing gevonden kan worden binnen de school, dan kunt contact opnemen met het bovenschools kantoor van scholengroep Wijzer. Mocht u er dan niet uitkomen, dan kunt u een officiële klacht indienen.

De klachtenregeling treft u hier aan.