Flevolaan 9 | 3752 DA Bunschoten

Onze scholen

Een overzicht van de scholen in de Scholengroep

Het Sterrenlicht

Op het Sterrenlicht werken we er hard aan om goed onderwijs te geven. We werken vanuit de christelijke identiteit. Wij geven de kinderen mee dat God van hen houdt en dat ze geliefd zijn. Ons motto is daarom: Jij mag er zijn, sta op en schitter!Het onderwijs in onze school kan worden omschreven als ‘innovatief-traditioneel’.

Ons klassikale onderwijs lijkt op het onderwijs hoe het vroeger gegeven werd, vandaar het woord ‘traditioneel’ Daarnaast passen we veel nieuwe inzichten over ‘wat werkt’ toe in onze manier van lesgeven, waardoor onze school vooruitstrevend is. De kerntaak van de leerkracht is het overbrengen van kennis en vaardigheden, waarbij kennis voorafgaat aan het leren van vaardigheden. Goed kunnen (begrijpend)lezen, spellen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan.

Alle leerkrachten gebruiken de expliciete directe instructie (EDI) waarin we positieve verwachtingen hebben, heldere doelen stellen, oefenen en feedback geven. In de middag bieden we de zaakvakken thematisch aan, de creatieve verwerking vindt plaats in de ateliers.

Bavinckschool

De Bavinck is een kleinschalige christelijke dorpsschool. Iedereen is welkom op de Bavinckschool. Wij hebben een open cultuur, waarin we alle kinderen willen verwelkomen en met iedere ouder in gesprek willen zijn. Geloof is belangrijk voor ons en dit willen wij uitdragen naar de kinderen. De Bijbel is hierin ons kompas.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gezien en gewaardeerd wordt.
Wij zijn zeer bewust bezig met een sociaal veilig klimaat. Want wij geloven dat je pas echt uit kunt blinken op een plek waar je je veilig voelt en jezelf mag zijn.
Ons motto is dan ook: Je blinkt uit op de Bavinck!” In onze vernieuwde school hebben we de beschikking over 3 ruime leerpleinen, een kidslab, een leerkeuken en een gigantische tribunetrap waar we met de hele school onze thema’s kunnen openen en onze vieringen kunnen houden.

We werken vanuit onze pijlers Samen, Betrokken en Ontdekken. In de ochtend krijgen onze leerlingen de kernvakken aangeboden. Hierbij maken we gebruik van de nieuwste lesmethodes, en bij het aanbieden van nieuwe leerdoelen maken we gebruik van het EDI-model. ’s Middags werken we ontwikkelingsgericht en onderzoekend aan een schoolbreed thema. We proberen hierbij zoveel mogelijk groepsdoorbrekend samen te werken. Wij hebben een continurooster en bieden kinderopvang van 0- 12 jaar!

Het Talent

Gbs Het Talent is een veilige plek, waar kinderen, ouders en teamleden zich thuisvoelen. Laagdrempelige communicatie, wederzijds respect en optreden tegen ongewenst gedrag zijn hierbij de speerpunten. Onze focus ligt op hoge leerresultaten, maar altijd met het oog op de talenten en kwaliteiten van het kind.

De Ark

De Ark is een christelijke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. We besteden specifiek en structureel aandacht aan levensbeschouwing. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal emotionele ontwikkeling, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. De school besteedt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd zijn aan onze christelijke levensbeschouwing.

Een kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier tot een positief individu die zich bewust is van zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor leert het kind respectvol met de medemens en zijn omgeving om te gaan. Ieder uniek kind weet zich omringd door een kleurrijk en krachtig team met hetzelfde doel voor ogen, dat elkaar onderweg scherp houdt.

Wij voelen ons geborgen in Gods Vaderhand en laten dit zien door de liefde van Jezus uit te dragen, zodat een ieder zich onvoorwaardelijk geliefd voelt en weet dat het een kind van God is.

De Grondtoon

De Grondtoon biedt leerlingen gelijke kansen door het onderwijs op unieke wijze te organiseren. Onze kernwaarden omvatten inclusief onderwijs, leerdoelgericht werken en het aansluiten op de individuele ontwikkeling van ieder kind. Deze benadering begint al bij het jonge kind, waar we spelend leren tot en met leerjaar 3 stimuleren. Vanaf leerjaar 4 bieden we taal, spelling, lezen en rekenen in niveaugroepen aan, onder begeleiding van leerkrachten die specialist zijn in hun vakgebied.

In ons gloednieuwe schoolgebouw, met een groen schoolplein in een veilige omgeving, besteden we veel aandacht aan de voorbereiding van leerlingen op het voortgezet onderwijs, de maatschappij en de wereld. Wij vinden het essentieel dat iedere leerling veel over zichzelf leert, om zo hun eigen unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

De Vlucht

‘Een warm nest geeft kinderen vleugels’.

Wij zijn een basisschool die werkt vanuit de christelijke identiteit. Wij willen onze kinderen de liefde van God meegeven als basis op hun weg door het leven. Dit alles in de wetenschap dat God zijn kinderen wil dragen.

“Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt.” (Deut. 32:11)

Wij willen kinderen de veiligheid van een warm nest bieden, zodat ieder kind zich ontwikkelt en uiteindelijk in staat is zijn vleugels uit te slaan.
Om dit te bereiken zijn de volgende kernwaarden leidend:

  • We bieden een veilige omgeving
  • We hebben oog voor het individuele kind binnen een professionele cultuur
  • We willen kinderen voorbereiden op de toekomst, met respect voor elkaar en de wereld om ons heen.

De Wegwijzer

De Wegwijzer is een school met een christelijke identiteit, vanuit onze christelijke identiteit zijn de normen en waarden essentieel om kinderen te leren respect te hebben voor elk individu. De school is een oefenplaats voor een goede samenleving waarbij leerkracht, ouders, kind & leerstof met elkaar verbonden zijn.

Ons onderwijs is gericht op een brede ontwikkeling van het kind in verbinding met anderen en de wereld om hen heen. Het opdoen van kennis, oefenen van vaardigheden en het verkrijgen van inzicht op een uitdagende manier. Nieuwe dingen proberen, risico’s durven nemen en gebruik maken van je talenten.

School met de Bijbel

School met de Bijbel is een christelijke basisschool waarbij rust en kleinschaligheid kenmerkend zijn. Op onze school bieden wij ruimte aan kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften, in een kleine, overzichtelijke en gestructureerde omgeving. Wij bieden adaptief onderwijs (leren op eigen niveau) voor elk kind.

Op de School met de Bijbel bieden wij ook een omgeving waar kinderen zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag en besteden wij expliciet aandacht aan sociale en communicatieve vaardigheden. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de kinderen de liefde van Jezus mee te geven.

Groen van Prinstererschool

Op de Groenschool kunnen leerlingen binnen een veilig pedagogisch klimaat leren en zich als
persoon ontwikkelen. De school levert aansluitend op thuis en kerk een bijdrage aan de geloofsgroei.

De school biedt in hoge mate inclusiever onderwijs met een specialistisch aanbod voor de
meer- en hoogbegaafde leerlingen. Niet het resultaat telt, maar de ontwikkeling. Leerlingen
worden klaargestoomd voor de maatschappij en gaan goed voorbereid naar het voortgezet
onderwijs.

De school en de medewerkers blijven zich continu ontwikkelen om te weten wat
wetenschappelijk onderbouwd is en werkt in het huidige onderwijs

Calvijnschool

De Calvijnschool is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We bieden adaptief onderwijs (afstemmend onderwijs) binnen een aangepast leerstofjaarklassensysteem. Op de Calvijnschool bieden wij de kinderen een omgeving waar ze, naast het vele dat ze leren, zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. We gaan ervan uit dat kinderen van ons als leerkrachten leren.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen van elkaar leren. (coöperatief leren)
Wij gaan er van uit dat ze elkaar nodig hebben om tot leren te komen.
Wij besteden expliciet aandacht aan sociale en communicatieve vaardigheden.

Calvijnschool

De Calvijnschool is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We bieden adaptief onderwijs (afstemmend onderwijs) binnen een aangepast leerstofjaarklassensysteem. Op de Calvijnschool bieden wij de kinderen een omgeving waar ze, naast het vele dat ze leren, zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. We gaan ervan uit dat kinderen van ons als leerkrachten leren.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen van elkaar leren. (coöperatief leren)
Wij gaan er van uit dat ze elkaar nodig hebben om tot leren te komen.
Wij besteden expliciet aandacht aan sociale en communicatieve vaardigheden.

Calvijnschool

De Calvijnschool is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We bieden adaptief onderwijs (afstemmend onderwijs) binnen een aangepast leerstofjaarklassensysteem. Op de Calvijnschool bieden wij de kinderen een omgeving waar ze, naast het vele dat ze leren, zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. We gaan ervan uit dat kinderen van ons als leerkrachten leren.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen van elkaar leren. (coöperatief leren)
Wij gaan er van uit dat ze elkaar nodig hebben om tot leren te komen.
Wij besteden expliciet aandacht aan sociale en communicatieve vaardigheden.

Calvijnschool

De Calvijnschool is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. We bieden adaptief onderwijs (afstemmend onderwijs) binnen een aangepast leerstofjaarklassensysteem. Op de Calvijnschool bieden wij de kinderen een omgeving waar ze, naast het vele dat ze leren, zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. We gaan ervan uit dat kinderen van ons als leerkrachten leren.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen van elkaar leren. (coöperatief leren)
Wij gaan er van uit dat ze elkaar nodig hebben om tot leren te komen.
Wij besteden expliciet aandacht aan sociale en communicatieve vaardigheden.

Voeg een nieuwe locatie toe

×
×