Flevolaan 9 | 3752 DA Bunschoten

WIJS

WIJS is een team van orthopedagogen en specialisten dat is samengesteld binnen Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk om kinderen op school te ondersteunen bij het leren en ontwikkelen. 

Coaching

Binnen WIJS ondersteuningsteam bieden wij coaching en beeldcoaching aan. Beeldcoaching is een effectieve en oplossingsgerichte manier van coachen. Beelden zijn hierbij het uitgangspunt. Beeldcoaching wordt ingezet om leerkrachten én leerlingen met een nieuwe blik te laten kijken naar hun kracht en kwaliteiten! Op deze manier worden zij bewust van eigen handelen en kunnen daarna op een manier die bij hem of haar past, de verkregen inzichten krachtig inzetten.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van therapie speciaal voor kinderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van spel om een kind te begrijpen en op eigen kracht weer vooruit te helpen.
Spel is de taal van het kind. Onder woorden brengen wat je voelt en wat je dwars zit is voor een kind moeilijk en soms bedreigend. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige
manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Zonder er over
te hoeven praten kan een kind in zijn spel laten zien wat hem bezighoudt. Het kind leert
anders om te gaan met situaties en ontdekt zijn eigen kwaliteiten.

Logopedie

Spraak en taal zijn verweven met het hele leven van een kind. Het begint al met het hebben van gevoelens en gedachten. Dat breidt zich uit naar contact met ouders, familie, buurt, sport. Op school het contact met klasgenoten en het begrijpen van de les en de leerkracht. Hierdoor kan de hulpvraag, die de leerkracht of internbegeleider signaleert, zich op allerlei vlakken uiten. In het document spraaktaal web kun je die vlakken goed zien. Mijn ondersteuning is erop gericht dat de leerling kan meekomen in het onderwijs. Het is een brug tussen school en de zorg in bijvoorbeeld de logopediepraktijk: preventief, aanvullend op bestaande zorg of aflopende zorg.

Autisme

De manier waarop informatie verwerkt wordt in het brein van iemand met autisme gaat anders dan bij anderen. Hierdoor kan een kind, vooral op school, snel last krijgen van een vol hoofd. Het verwerken van de informatie duurt iets langer, er is vaak eerder en meer duidelijkheid nodig over hoe iets zal gaan, vooral als het afwijkt van hoe het normaal gaat. Ook de verwerking van alle sociale informatie verloopt anders waardoor het contact maken of houden, samenwerken en spelen soms moeilijker is. Het kan zijn dat het kind tegen een of meerdere van deze punten aanloopt en hij of zij daarom meer nodig heeft.

Gedrag en executieve functies

De Executieve Functies zijn de regelfuncties van ons brein. Met deze functies bepalen we het doel van wat we doen, schakelen we afleidende zaken uit zodat we ons kunnen richten op onze taak, plannen we de volgorde van wat we moeten doen, kunnen we deze taken vervolgens stap voor stap uitvoeren en kunnen we terugkijken op ons handelen. Daarnaast organiseren en regelen we onze emoties ermee en kunnen we ervaringen die we hebben opgedaan meenemen in onze nieuwe taken en plannen.

Je zou de Executieve Functies kunnen zien als de ‘dirigent’ voor al onze cognitieve (verstandelijke) vaardigheden.

Leerlingbegeleiding

De persoon voert arrangementen uit op het gebied van rekenen, spelling en lezen, met aandacht voor het welzijn van de leerling. Daarnaast is zij een Kernvisiecoach voor kinderen vanaf groep 4 met talige uitdagingen, en biedt coaching op sociaal-emotioneel gebied, inclusief mindsettraining en faalangstbegeleiding.

Aanmeldingen verlopen via de IB’er, en doelen en voortgang worden gedeeld met de leerkracht. Kernvisie coaching is visueel gericht, met sessies voor leerling en ouder, eenmaal per drie weken. Kindercoaching gebruikt spellen en boeken, met overleg vooraf en verslagen met oefeningen na elke sessie.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen hebben een hoge intelligentie, maken grote denkstappen, zijn zeer zelfstandig en creatief en hebben vaak een speciaal gevoel voor humor. Hoogbegaafdheid wordt niet altijd herkend omdat hoogbegaafde kinderen hun bijzondere eigenschappen soms verbergen wanneer ze zich aanpassen aan hun omgeving. Vaak wordt gedacht dat hoogbegaafde kinderen vanzelf hoge cijfers halen en bijna geen uitleg nodig hebben. Dat is onjuist. Ouders spelen een belangrijke rol in het herkennen van de hoogbegaafdheid van hun kind en in de zorg voor de juiste begeleiding. De aanvraag voor een intelligentieonderzoek (IQ-test) verloopt meestal via school of de huisarts.

Rekenvaardigheden

Rekenen is het maken van sommen en is samen met taal en lezen een belangrijk schoolvak op de basisschool. Kinderen leren er wat getallen zijn, leren rekenen op papier en moeten daarna ook leren hoofdrekenen. In het onderwijs wordt ook wel gesproken van reken-wiskundeonderwijs. Rekenen staat historisch gezien aan de basis van de wiskunde.

Maar als dit even niet vanzelf gaat…..

Het jonge kind

Soms gaat de ontwikkeling bij een jong kind niet vanzelf en is er een andere manier van kijken nodig. Jonge kinderen ontwikkelen zich op een andere manier dan een ‘schoolkind’. Een specialist Jonge Kind is op de hoogte van alle ontwikkelingsfasen van jonge kinderen en heeft kennis van hoe je de juiste voorwaarden schept om een kind optimaal te laten groeien. Ook is er kennis van de laatste trends in het kleuteronderwijs. Binnen WIJS is Tineke Koelewijn Jonge Kind Specialist. Wil je meer weten over wat er mogelijk is? Lees verder onder Ontwikkeling!

Er kunnen kinderen zijn die moeite hebben om taal te begrijpen en/of taal te gebruiken. Er kan sprake zijn van een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dit heeft effect op alle ontwikkelingsgebieden van een kind. Maar hoe ga je hier effectief mee om in jouw klas en breng je een kind verder in ontwikkeling? Menda Akkerman kan met jou hierover meedenken. Lees verder onder Taalspecialist! 

 

Orthopedagoog

Binnen scholengroep Wijzer hebben wij twee orthopedagogen die de scholen ondersteunen bij vragen rondom de ontwikkeling van leerlingen. Scholen kunnen de orthopedagogen benaderen om mee te denken bij complexe casussen. Ook kunnen leerlingen door de IB’er bij de orthopedagogen aangemeld worden, waarna middels gesprekken, observatie en diagnostiek onderzocht wordt wat een leerling nodig heeft. In sommige gevallen zal de orthopedagoog als vervolg hierop één van de specialisten inzetten voor de leerling.

Samen op de Bank

Wij vinden dat ieder kind een luisterend oor verdient. Een plekje waar hij/zij op een laagdrempelige manier hulp kan vragen. Vragen die gaan over een zorg waar hij/zij mee rondloopt, het moeilijk vindt om verdriet een plekje te geven of zich bijvoorbeeld gepest voelt in de klas.